Επωνυμία: SCOPE, Εμπορική – Εισαγωγική – Παροχής υπηρεσιών,  IKE
Εταιρικό κεφάλαιο: 18.000€  
Εταίροι: Ελένη Ρούμπου – Άγγελος Ρούμπος – Γιώργος Χαλκάς – Δημήτρης Χαλκάς 
Διαχειριστές: Γιώργος Χαλκάς, Δημήτρης Χαλκάς, Άγγελος Ρούμπος
Αριθμός ΓΕΜΗ: 931101000
Έδρα – Διεύθυνση: ΑΘΗΝΑ, Αδμήτου 58Α, 104 46
Ιστοσελίδα: www.scope.gr
Δεν υπάρχουν εγγυητικές εισφορές
Η εταιρία δεν ευρίσκεται υπό εκκαθάριση